උණුසුම් පුවත්

මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණයත් වාර්තා වෙයි

මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණයත් වාර්තා වෙයි

Dinithi- Oct 24, 2020

(ෆාස්ට් නිව්ස් | ගම්පහ) - මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණය කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.   (more…) Read More

දේශීයසියල්ල