උණුසුම් පුවත්

මහනුවර ගොඩනැගිල්ලට යටවූ යුවලගේ සිරුරු හමුවෙයි

මහනුවර ගොඩනැගිල්ලට යටවූ යුවලගේ සිරුරු හමුවෙයි

L. Kooragma- Sep 20, 2020

(ෆාස්ට් නිව්ස් | මහනුවර) - මහනුවර, බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පස්මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ගිලා බැස ඊට යටවී අතුරුදන්ව සිටි යුවලගේ සිරුරු සොයා ගෙන තිබේ. (more…) Read More

දේශීයසියල්ල