උණුසුම් පුවත්

සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව අද සිට යළි වැඩ

සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව අද සිට යළි වැඩ

Rishma- Dec 7, 2021

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු දින 22 කට පසු අද නැවත ආරම්භ වනවා. (more…) Read More

දේශීයසියල්ල