ආසියානු මළල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක්.

ආසියානු මළල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක්.

ආසියානු මළල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේදී නිමාලි ලියනාරච්චි මීටර් 800 කාන්තා ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කම දිනාගනී. (2.04.94Secs)