රෙඩ් රජමාලිගෙන් ඉගිළි කොච්චි කරලක වසයි – නවතම ගීතය අන්තර්ජාලයට.

රෙඩ් රජමාලිගෙන් ඉගිළි කොච්චි කරලක වසයි – නවතම ගීතය අන්තර්ජාලයට.

පසුගිය වකවානුව තුල රසිකයින් අතර ජනප්‍රියත්වයට පත් රජමාලිගේ පරවියා වගේ ගීතය ගායනා කල රෙඩ්ගේ නවතම ගීතය කොච්චි කරල වගේ ගීතය අන්තර්ජාලයට නිකුත්කර ඇත.

[youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=HylTOE2JIf0 width=”560″ height=”315″]