ක්‍රිකට් විනිසුරු බිලි බෝඩර්න්ට සිය තත්වය අහිමී වෙයි.

ක්‍රිකට් විනිසුරු බිලි බෝඩර්න්ට සිය තත්වය අහිමී වෙයි.

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ උසස් විනිසුරු මඩුල්ලෙන් බිලි බෝඩර්න්ගේ නම ඉවත් කර තිබෙනවා. ඔහු වෙනුවට නවසීලන්තයේ ක්‍රිස් ගැෆැනී එම ස්ථානයට ඇතුළත් කර ඇති බවයි අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව 2015 – 2016 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ උසස් විනිසුරු මඩුල්ලේ ලැයිස්තුවෙන් බිලි බෝඩර්න් වෙනුවට ක්‍රිස් ගැෆැනී කටයුතු කරනු ඇති. අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ උසස් විනිසුරු මඩුල්ල යනු අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරගවල පළමු ඛාන්ඩයේ තරග විනිශ්චය කරන උසස් විනිසුරුවරුන් වනවා. මීට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇතුළත්ව සිටින්නේ කුමාර ධර්මසේන පමණයි.

2015 – 2016 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ උසස් විනිසුරු මඩුල්ලේ ලැයිස්තුව පහතින් බලන්න…

Aleem Dar (Pakistan)
Kumar Dharmasena (Sri Lanka)
Marais Erasmus (South Africa)
Chris Gaffaney (New Zealand)
Ian Gould (England)
Richard Illingworth (England)
Richard Kettleborough (England)
Nigel Llong (England)
Sundaram Ravi (India)
Paul Reiffel (Australia)
Rod Tucker (Australia)
Bruce Oxenford (Australia)