ලිට්‍රෝ ආනයනය කළ අලුත් ගෑස් තොගයෙත් ප්‍රමිති ප්‍රශ්නයක්

ලිට්‍රෝ ආනයනය කළ අලුත් ගෑස් තොගයෙත් ප්‍රමිති ප්‍රශ්නයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් ආනයනය කළ ගෑස් තොගයේ එතිල් මර්කැප්ටන් ප්‍රමාණවත් පරිදි නොමැති බව තහවුරුව ඇතැයි වාර්තා වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් තාක්ෂණික කමිටුව රැස්වී එම ගෑස් තොගය පිළිබඳ තීරණය කිරීමට නියමිතයි.