01 වනදා සිට විදුලි සහ දම්වැල් කියත් සදහා බලපත්‍ර ගැනීම අනිවාර්ය කරයි..

01 වනදා සිට විදුලි සහ දම්වැල් කියත් සදහා බලපත්‍ර ගැනීම අනිවාර්ය කරයි..

ලබන මස 01 වනදායින් පසු විදුලි කියත් , දම්වැල් කියත් සදහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ලියාපදිංචි බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම අනිවාර්යය බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.
ඒ, අද (14) පෙරවරුවේ අනුරාධපුර මහජන ක්‍රිඩාංගනයේ පැවති අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පරිසර සමුඵවට සහභාගී වෙමින්.
CATEGORIES