කෙරවලපිටිය ද්‍රවකෘත වායු බලාගාර (LNG) ටෙන්ඩරය චීනයට…

කෙරවලපිටිය ද්‍රවකෘත වායු බලාගාර (LNG) ටෙන්ඩරය චීනයට…

කෙරවලපිටියේදී ඉදිකිරීමට යෝජිත ද්‍රවකෘත වායු බලාගාරය (LNG) ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය චීන සමාගමකට පැවැරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් ඇති ලාංකේය සමාගමක් වන ලක්ධනවි ඒ සඳහා අඩු ලංසුවක් ඉදිරිපත් කර තිබියදී මෙසේ ටෙන්ඩරය චීනයට ලබාදී ඇත.
විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා මෙම ටෙන්ඩරය චීනයට ලබාදීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.