වී කිලෝවක මිල දෙගුණයක් වන ලකුණු…

වී කිලෝවක මිල දෙගුණයක් වන ලකුණු…

 

වී කිලෝවක මිල මෙන් දෙගුණයක මිලක් සහල් කිලෝවක් විකිණීමේදී අයකිරීමට වී මෝල් හිමියන් එකඟතාව පළ කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි. 

ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදියි.

ඒ අනුව සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 41 කට සහ නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38 කට මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

CATEGORIES