පාර්ලිමේන්තුව යටවීමේ අවධානම නිසා කාරක සභා කාර්යාලවල පුටු මේස ඉවත් කරයි…

පාර්ලිමේන්තුව යටවීමේ අවධානම නිසා කාරක සභා කාර්යාලවල පුටු මේස ඉවත් කරයි…

පාර්ලිමේන්තුව අවට දියවන්නා ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළයාම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය යටවීමේ අවධානමක් පැවති හෙයින් එහි කාරක සභා කාර්යාලවල පුටු මේස 200 ක් පමණ එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කර ඉහළ මහල් වලට රැගෙන ගොස් ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
මෙම කාරක සභා කාර්යාල පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙක් ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව තරමක් පහළින් පිහිටා ඇති හෙයින් යම් හෙයකින් ජලය පැමිණියහොත් ඉන් මෙම පුටු මේස ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙසේ ඉවත් කළ බව පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව බාරව කටයුතු කරන වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සදහන් කර ඇත.