විදෙස් සිසුන්ට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල තුළ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනයට අවස්ථාවක්..

විදෙස් සිසුන්ට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල තුළ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනයට අවස්ථාවක්..

විදේශීය රටවල අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට මෙරට විශ්වවිද්‍යාල තුළ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනය සඳහා අවස්ථාව ලබාදිය යුතු බවට මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කොළඹ, පේරාදෙණිය, කැලණිය යන විශ්වවිද්‍යාලවල උපකුලපතිවරුන් ඇතුළුව ආර්ථික විද්‍යා ආචාර්යවරුන් මේ හමුවට සහභාගි වී ඇත.
මෙම උපකුලපතිවරුන් අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනපතිවරයා යටතේ පවතින ජාතික ආර්ථික සභාවේ හමුවක් අතරතුරදීයි.
මේ හරහා රට තුළ විදේශ විනිමය ආදායම ඉහළ නංවාගත හැකි බව මෙහිදී ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත.