තිරිගු පිටි ඉහල දැමීමට එරෙහිව පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් නඩු..

තිරිගු පිටි ඉහල දැමීමට එරෙහිව පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් නඩු..

තිරිගු පිටි කිලෝවක සිල්ලර මිල රු 5.00 කින් ඉහල දැමීමට තිරිගු පිටි නිෂ්පාදන ආයතන කටයුතු කර ඇති බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසයි.
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව මෙම ඉහළ දැමීම සිදුකරන අතර අදාල නිෂ්පාදකයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට නොපමාව ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බව එම අධිකාරිය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.
අධිකාරිය විසින් තිරිගු පිටි කිලෝවක් සඳහා නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිල වන රු 87.00 ක් ඉක්මවා තිරිගු පිටි අලෙවි කරන වෙළෙඳුනට එරෙහිව වැටලීම් සිදුකර වහාම නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස ද ගරු කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දී ඇත.