සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම වර්ධනය කිරීමට ආකර්ශනීය වට්ටම්..

සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම වර්ධනය කිරීමට ආකර්ශනීය වට්ටම්..

මෙරට සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම පහල මට්ටමක පවතින කාලවල දී ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම වර්ධනය කර ගැනීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇත.
මෙම වැඩපිළිවෙල ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් හා මෙරට ප්‍රධාන සංචාරක පාර්ශවකරුවන් සමග එ්කාබද්ධව සිදුකරනු ලබයි.
මෙම නව ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මගින් එයට සම්බන්ද රට පුරා ඇති සංචාරක හෝටල් මගින් අමුත්තන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන අතර එමගින් සංචාරක පැමිණීම් අඩු කාලයන්හි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හැකි බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ බලාපොරොත්තු වෙයි.
ශ්‍රී ලංකාව වසරේ දවස් 365 පුරාම නැරඹීමට බොහෝ ආකර්ශනීය ස්ථාන හා ත්‍රාසජනක ක්‍රියාකාරකම් ඇති සංචාරයට සුදුසු ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම එහි මූලික අරමුණයි.
සංචාරකයින් අඩු කාල වලදී පැමිණීම් ඉහල නැංවීමට ගුවන් සේවා, සංචාරක හෝටල් හා ගමනාන්ත කළමනාකරණ සමාගම් නියෝජනය කරන සංගම් 03 ක් හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සමග නව ‘අයිලන්ඩ් එස්කෙප්ස්’ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ද හදුන්වා දී ඇත.
මෙම වැඩසටහන සැප්තැම්බර් හා නොවැම්බර් මෙන්ම අප්‍රේල් හා ජුනි මාස අතර ක්‍රියාවට නංවන අතර 2018 සැප්තැම්බර් හා නොවැම්බර් මාස සදහා එයට සහභාගී වන සංචාරක හෝටල් විසින් අමුත්තන්හට දින 04 /රාත්‍රී 03 ක පැකේජයක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 99 වැනි ආකර්ශනීය වට්ටම් මුදලකට ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.