නළ ජලය අපතේ නොයෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට…

නළ ජලය අපතේ නොයෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට…

දකුණු ආසියානු රටවල් අතරින් නළ ජලය අපතේ යාම වළක්වා ගැනීම අතින් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට පැමිණ ඇත.
මේ අනුව ජලය අඩුවෙන්ම අපතේ යන දකුණු ආසියානු රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.
කොළඹ නගරය හැර රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ජලය අපතේ යෑම 22% ක් බවත්, කොළඹ නගරය තුළ නව ජල නළ එළීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පෙර ජලය අපතේ යෑම 40% ක් බවත්, එහෙත් ව්‍යාපෘතිය අවසන් වනවිට ජලය අපතේ යෑම 18% ක ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට අඩුවන බවත් සදහන් වේ.
දැනට නව නළ එළීම සිදුකර අවසන් ප්‍රදේශවල ජලය අපතේ යෑම 12% ක් දක්වා අඩු වී තිබෙන බවද එම මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර මහතා පැවසුවේය.