විම්බල්ඩන් පිරිමි කේවල ශූරතාව ජොකොවිච් දිනා ගනියි.  

විම්බල්ඩන් පිරිමි කේවල ශූරතාව ජොකොවිච් දිනා ගනියි.  

විම්බල්ඩන් පිරිමි කේවල ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච් සමත්වී තිබෙනවා.මෙලෙස ජොකොවිච් හමුවේ පරාජයට පත්වුණේ ස්විට්සර්ලන්තයේ රොජර් ෆෙඩොර්ර්.  ජොකොවිච් ගේ නවවන ග්‍රෑන්ඩ් සැලෑම් ශූරතාව මෙය වන අතර විම්බල්ඩන් ශූරතාව දිනා ගත්තේ තුන්වන වරටයි.