ලොව වයස් ගතම පිරිමියා මිය යයි.

ලොව වයස් ගතම පිරිමියා මිය යයි.

ජපන් ජාතිකයෙකු වන මොහු මිය යන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 112කි .

Sakari Momoi වන මොහු වෘත්තීය වශයෙන් විදුහල්පතිවරයෙක්  වශයෙන් සේවයේ නිරත විය.

වකුගඩු අබාධයක් නිසාවෙන් මොහු මිය ගියේය.ලොව වයස් ගතම කෙනා වශයෙන් මේ වන විට සිටින්නේ  කාන්තාවකි .

ඇයගේ  වයස අවුරුදු 116කි.ඇය  ඇමරිකන් ජාතික කාන්තාවකි.