වටවී ගත් ලංවී ගත් අලුත්ම සෙල්ෆිය මහින්ද සෙල්ෆිය.!!!

වටවී ගත් ලංවී ගත් අලුත්ම සෙල්ෆිය මහින්ද සෙල්ෆිය.!!!

විනිල් මැණික් අධිපති ඩබ්ලිව් විණිල් මහතාගේ දියණියගේ විවාහ මංගලෝත්සවය කොළඹ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක දී පැවැත්විණි.

එහි දී මනාලයාගේ පාර්ශ්වයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපති ද, මනාලියගේ පාර්ශ්වයෙන් වත්මන් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ද සාක්ෂිකරුවන් ලෙස අත්සත් තැබූහ.

ඉන් අනතුරුව දෙදෙනාම එක්ව සමූහ ඡායාරූපයකට ද පෙනී සිටියේය. ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමෙන් පසු වෙනත් කටයුතු ඇති බැවින් වත්මන් ජනපති පිටව ගිය ද හිටපු ජනපති මද වේලාවක් උත්සවයේ රැඳී සිටියේය.

විවාහ මංගලෝත්සවයේ දී හිටපු ජනපති හා වත්මන් ජනපති කතා බහ නොකළ බව ද කියති.

හිටපු ජනපති සමඟ ‘සෙල්ෆි‘ ගැනීමට ද සමහරු පොරකෑහ.

dasdasdasdasd

dasdsadsada