මානව සම්පත් නව පාඨමාලාවක්..

මානව සම්පත් නව පාඨමාලාවක්..

මානව සම්පත් කළමනාකරණ සංගමය සහ ශ‍්‍රී ලංකා මානව සම්පත් වෘත්තිකයින්ගේ සංගමය එක්ව එස්.එච්.ආර්.එම් මානව සම්පත් සහතිකකරණ වැඩසටහන නමින් නව පාඨමාලාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එස්.එච්.ආර්.එම් වෘත්තිමය සහතිකකරණය සහ එස්.එච්.ආර්.එම් ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘත්තිමය සහතිකකරණය ලෙස මෙම පාඨමාලාව කොටස් දෙකකින් යුත්කයි.

මානව සම්පත් අංශයේ වෘත්තිකයින්ට සිය වෘත්තිය ජීවිතයේ ඉහලට යාමට සහ වෘත්තිය ප‍්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීමට මෙම පාඨමාලාවලින් අවස්ථාව උදාවනවා.

මානව සම්පත් කළමනාකරණ සංගමය යනු මානව සම්පත් කළමනාකරණ විෂය සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ දැනට තිබෙන දැවැන්තම ආයතනයක්.

එහි ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී ආචල් කාන්තා මහත්මිය පැවසුවේ ශ‍්‍රී ලංකා මානව සම්පත් වෘත්තිකයින්ගේ සංගමය සමග ඇති කරගත් සම්බන්ධතාව ඉදිරියේ දී තව තවත් ශක්තිමත් කර ගන්නා බවයි