පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියකට ගන්නා සිසුන් ගණන කප්පාදු කරයි.

පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියකට ගන්නා සිසුන් ගණන කප්පාදු කරයි.

 

පාසලක පළමු ශ්‍රේණියේ එක් පන්තියකට ඇතුළත් කර ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ලබන වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 35කට සීමා කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ වන විට පළමු ශ්‍රේණියේ පන්තියකට ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව 40ක්. 2007 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පවරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක තීන්දුවට අනුව ලබන වසරේ සිට එක් පන්තියකට ඇතුළත් කෙරෙන ළමයින් සංඛ්‍යාව 35කට සීමා කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

දැනට දිවයින පුරා පාසල් 8038ක් පවතින අතර ඉන් පාසල් 914ක පළමු ශ්‍රේණියේ ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව 44.2ක් බවයි එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ. අනෙක් පාසල් බහුතරයේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුන් සංඛ්‍යාවේ සාමාන්‍ය 23.4ක්.

පළමු ශ්‍රේණියේ ළමයින් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ ආරම්භක පියවර තබන පිරිසක් ලෙසට ගුරුවරුන් හා දරුවා අතර මනා සබදතාවයකින් යුතුව ඉගෙනුම් සහ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට අවතීරණය කර ගැනීම සිදුකළ යුතු බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් කියා සිටියේ.