ඇවිදින මාළුවෙක්  ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්(වීඩියෝ)

ඇවිදින මාළුවෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්(වීඩියෝ)

[youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=AwvA0bNW2Cw width=”560″ height=”315″]