තුර්කියේ ආණ්ඩු පක්ෂයට බලය අහිමීවන ලකුණු.

තුර්කියේ ආණ්ඩු පක්ෂයට බලය අහිමීවන ලකුණු.

තුර්කියේ පාලක පක්ෂයට වසර 13කට පසු පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය අහිමී වෙමින් තිබෙනවා. එරට ඉකුත්දා පැවැති මැතිවරණයෙන් විපක්ෂ කණ්ඩායම් වැඩි බලයක් ලබාගෙන ඇති බවයි බී.බී.සී. ලෝක සේවය පවසන්නේ.

මෙම මැතිවරණයේ ප‍්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට 99ක් පමණ මේ වන විට ගණන් කර අවසන්. පාලක පක්ෂයට හිමි වී තිබෙන්නේ ඡන්ද සියයට 41ක් පමණයි. සුළුතර කුර්දිවරුන් නියෝජනය කරන පක්ෂයක් සියයට 10කට වැඩි ඡන්ද ප‍්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබීම විශේෂත්වයක් වනවා.