කොළඹ නගරය ලෝකයෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානයට පත්වෙයි.

කොළඹ නගරය ලෝකයෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානයට පත්වෙයි.

ලෝකයේ වේගයෙන්ම සංවර්ධනය වන සංචාරක නගර අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ නගරය ප්‍රථමස්ථානයට පත්ව තිබේ. Master Card Global Destination Cities Index – 2015 ශ්‍රේණිගත කිරම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ස්ථානය ලැබී තිබේ. පසුගිය වසර හයක කාලය තුළ ලබාගත් දත්ත අනුව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදුකර තිබේ.

වේගයෙන්ම සංවර්ධනය වෙන සංචාරක නගර 10
කොළඹ , ශ්‍රී ලංකාව (21.1%)
චෙන්ග්ඩු, චීනය (20.7%)
අබුඩාබි , එක්සත් එමීර් රාජ්‍යය (20.4%)
ඔසාකා, ජපානය (19.8%)
රියාද්, සවුදි අරාබිය (18.0%)
සි ආන්, චීනය (16.2%)
තායිපේ, තායිවානය (14.9%)
ටෝකියෝ, ජපානය (14.6%)
ලීමා, පේරු (13.9%)
හෝ චි මින් සිටි, වියට්නාමය (12.9%)