ජනාධිපති සපත්තු කඩයකට ඇවිදින්…

ජනාධිපති සපත්තු කඩයකට ඇවිදින්…

වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය සරල චාම් ජීවිතයක් ගතකරන බව ඔප්පු කරවන අපූරු ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයට එක්ව තිබේ

ඒ ජනාධිපතිවරයා තම පාවහන් ගැනීමට සාමාන්‍ය වෙළෙඳසැලකට ගොස් සිටින අයුරුය.

maihree