කල්පිටියෙන් කුඩු බෝට්ටු එන වෙලාව වන්ෂොට් හෙළිකරයි

කල්පිටියෙන් කුඩු බෝට්ටු එන වෙලාව වන්ෂොට් හෙළිකරයි