කර්මාන්ත සංවර්ධනය ජාතික ප්‍රතිපත්තියට මහජන අදහස් විමසීම ඇරඹෙයි

කර්මාන්ත සංවර්ධනය ජාතික ප්‍රතිපත්තියට මහජන අදහස් විමසීම ඇරඹෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තියෙහි අවසන් කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් විමසීම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා වන මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ කෙටුම්පත සකස් කර ඇත්තේ පුළුල් අදහස් විමසීමකින් පසුව වන අතර දේශිය කර්මාන්ත අංශයෙන් ලබාගත් කරුණු පදනම් කරගනිමින් මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ කෙටුම්පත සකස් කර ඇත.

ගෝලීය තරඟකාරී වන දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයක් බිහිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් හතරවන කාර්මික විප්ලවය එනම් කර්මාන්ත 4.0 මට්ටම කරා ලඟා වීම, මෙම කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය සකස්කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වේ.

පශ්චාත් කොවිඩ් 19 තත්වය හා වර්තමානයෙහි ගෝලීය හා දේශියව බලපැවැත්වෙන අහිතකර ආර්ථික ප්‍රවණතා පිළිබඳවද මෙම ජාතිත ප්‍රතිපත්තිය මඟින් අවධානය යොමු කර ඇතැයි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17 ට අනුකූලව මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස්කර ඇති අතර මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර www.industry.gov.lk යන කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.