දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා දිනෙන් දින උග්‍ර අතට.

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා දිනෙන් දින උග්‍ර අතට.

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා දිනෙන් දින උත්සන්න වෙමින් පවති. ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා හා කොල්ලකෑම් මැඩලීම සදහා එරට රජය 25 දහසක හමුදා භට පිරිසක්