නතාෂාගේ සාරියේ බර සහ මිල

නතාෂාගේ සාරියේ බර සහ මිල

කිලෝ ග‍්‍රෑම් 15 ක බරින් යුක්ත බව කියන මෙය නිර්මාණය කිරීමේදී ලක්ෂ පහකට අධික ක‍්‍රිස්ටල් ගල් අල්ලන ලද බවත් පිරිවැය රුපියල් මිලියනයකට ආසන්න බවත් පැවසුණා.