අපහසුතාවට පත් පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් [RELEASE]

අපහසුතාවට පත් පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් [RELEASE]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොරෝනා ව්‍යසනය මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සඳහා සහය වීමට මූල්‍ය ආයතන වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව උපදෙස් නිකුත් කර තිබේ.

කොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන් හා ව්‍යාපාර සඳහා ණය සහන කාලයක් (ප්‍රාග්ධනය හා පොලී සඳහා) සහකාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය පහසුකම් ඇතුළු පුළුල් සහන සැපයීමේ අරමුණින් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2020.03.20 වැනි දින ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු, බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු, බලපත්‍රලාභී මූූල්‍ය සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු සමාගම් (මූල්‍ය ආයතන) 2020.03.25 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක මෙම ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකමට සහභාගී වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන අතර දැනුම් දී ඇති සහනයන් එහිදී ලබා දෙනු ඇති.

සහනයන් සහ ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකමේ ප්‍රධාන අංශ මෙසේයි .