විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් කැඳවීම කල් යයි

විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් කැඳවීම කල් යයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය  දීර්ඝ කර තිබේ.

පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවරගත් බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සදහන් කළේය.

ඒ අනුව පවතින තත්ත්වය සමනයේදී නැවත සියලු පාසල් විවෘත කර සති දෙකක් යන තුරු අදාල අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කරනු ලබන බව එම කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.