චාල්ස් මහත්මිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය ලෙස වැඩ භාර ගනී

චාල්ස් මහත්මිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය ලෙස වැඩ භාර ගනී

(ෆාස්ට් නිව්ස් | යාපනය) – හිටපු රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වත්මන් ලේකම් පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස වැඩ භාර ගත්තේය.