ජාතික පොලිස් කොමිසම අද රැස්වෙයි

ජාතික පොලිස් කොමිසම අද රැස්වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ජාතික පොලිස් කොමිසම අද (28) රැස්වීමට නියමිතය.

මෑතකාලීනව සිදුකල ස්ථාන මාරු ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ.