පොලිස් අධිකාරීවරුන්ට උසස් වීමක් [PRESS RELEASE]

පොලිස් අධිකාරීවරුන්ට උසස් වීමක් [PRESS RELEASE]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස් සහ විශේෂ කාර්යය බලකායේ පොලිස්අධිකාරීවරුන් 102ක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීධුරයට උසස් කෙරේ.

PRESS