ජාතික පාසල්වල ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු පිරවීමට කඩිනම් පියවර

ජාතික පාසල්වල ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු පිරවීමට කඩිනම් පියවර

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ජාතික පාසල්වල පවතින 40,000 කට අධික ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවීම සඳහා පියවර ගත් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එම්.එම්. රත්නායක මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අදාළ පුරප්පාඩු සඳහා සුදුස්සන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ වනවිටත් පවත්වා ඇති බව ඔහු පවසයි.

පළමු අදියරේදී පුරප්පාඩු 4500 ක් සඳහා සිසුන් තොරාගෙන ඇති අතර , තෝරාගත් සිසුන් පදිංචි ලිපිනයන් වෙත ඒ සම්බන්ධ ලිපි යොමු කර ඇති බවත් ඔහු අවධාරණය කරයි.

පවතින අනිකුත් පුරප්පාඩු සඳහාත් කඩිනමින් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් සදහන් කරයි.