ප්‍රකාශයක් ලබා දිමට හිස්බුල්ලා ජනාධිපති කොමීසමට

ප්‍රකාශයක් ලබා දිමට හිස්බුල්ලා ජනාධිපති කොමීසමට

 

(ෆාස්ට් නිව්ස් – කොළඹ) – මඩකලපුවේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබා දිම සඳහා නැගෙනහිර හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.එම් හිස්බුල්ලා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමීසම හමුවට පැමීණ ඇති බව වාර්තා වේ.