තද සුළං පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවිමේ නිවේදනයක්

තද සුළං පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවිමේ නිවේදනයක්

 

(ෆාස්ට් නිව්ස්- කොළඹ) – තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවිමේ නිවේදනයක් අද (13) පෙරවරු 09 කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එම අනතුරු ඇගවිමේ නිවේදනය පස්වරු09 දක්වා වලංගු පරිදි නිකුත් කර ඇත.