සැකකටයුතු වාහනයක් හේතුවෙන් මීගමු – කොළඹ පාර වැලිසරින් අවහිර වෙයි..

සැකකටයුතු වාහනයක් හේතුවෙන් මීගමු – කොළඹ පාර වැලිසරින් අවහිර වෙයි..

(ෆාස්ට් නිව්ස් – කොළඹ) – වැලිසර, නවලෝක ක්‍රීඩාංගණය ආසන්නයේ නවතා ඇති සැකකටයුතු මෝටර් රථයක් පිළිබඳ මේ වන විට ආරක්ෂක අංශ සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරමින් පවතියි.
මේ හේතුවෙන් මීගමුව-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය මහභාගය හන්දියෙන් වසා දමා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
CATEGORIES