නිදහස් පක්ෂයට නව ධුර දෙකක්.

නිදහස් පක්ෂයට නව ධුර දෙකක්.

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සියඹලාපිටිය හා වෘත්තිය සමිති ලේකම් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්නවා පත් කර ඇත.