ලංකාවට ලබාදෙන හජ් වන්දනා කෝටාව වැඩිකරන ලෙසට සවුදියෙන් ඉල්ලීමක්…

ලංකාවට ලබාදෙන හජ් වන්දනා කෝටාව වැඩිකරන ලෙසට සවුදියෙන් ඉල්ලීමක්…

හජ්වන්දනාව සඳහා වසරක් පාසා 10,000 ට අධික ශ්‍රී ලාංකික බැතිමතුන් ඉල්ලුම් කරන අතර අවසර ලබා දී ඇත්තේ 3000 කට පමණක් බැවින් ලංකාවට දැනට ලබාදෙන හජ්වන්දනා කොටාව 3000 සිට 5000 දක්වා වැඩිකර දෙන ලෙස මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍ය එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලාහ් මහතා සවුදි අරාබියානු රජයෙන් ඉල්ලුම් කර ඇත.
මෙවර හජ්වන්දනාවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වන්දනාකරුවන් 5000 ක් සඳහා අවසර ලබාදෙන ලෙස හිස්බුල්ලා මහතා සිය අභියාචනයෙන් සඳහන් කර ඇත.
අදාළ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සවුදි අරාබියානු තානාපති අබ්දුල් නාසර් අල් – හරින් මහතා හරහා සවුදි අරාබියානු හජ් සහ උමිරා කටයුතු භාර අමාත්‍ය ආචාර්ය සාලිහ් බින් මුහම්මද් තාහිර් බන්දන් සහ දකුණු ආසියානු කලාපීය හජ් කටයුතු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය රබත් ඉබිනු ඉබිරාහිම් බදර් යන අය වෙත යොමු කරන තිබේ.