පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහ පරිසරයට අහිතකර භාණ්‌ඩ ආනයනය වැළැක්‌වීමට පියවර…

පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහ පරිසරයට අහිතකර භාණ්‌ඩ ආනයනය වැළැක්‌වීමට පියවර…

කාලීන අවශ්‍යතාවක්‌ ලෙසත් ඉතා කඩිනමින් කළයුතු කාර්යයක්‌ ලෙස සලකා බලා පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහ පරිසරයට අහිතකර භාණ්‌ඩ ආනයනය වැළැක්‌වීමට ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.
ඒ සදහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක්‌ පත් කළ බවත් විෂය භාර අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
අදාළ කමිටුව සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ආනයන අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වයන් ද ඇතුළත් කර ඇත.
මහජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන පරිභෝජනයට නුසුදුසු මෙන්ම මෙරට පරිසර පද්ධතියට හානි කරන කිසිදු සොයා බැලීමකින් තොරව නිසි ප්‍රමිතියක්‌ නොමැතිව භාණ්‌ඩ ආනයනය වැළැක්‌වීම සඳහා මේ තීරණය ගත් බවද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අවධාරණය කළේය.