අනුරාධපුරයේ වැව් රැසක හදිසි වාන් දොරටු විවෘත කරයි…

අනුරාධපුරයේ වැව් රැසක හදිසි වාන් දොරටු විවෘත කරයි…

මේ දිනවල දිවයිනට බලපා ඇති වැසි සහිත කාළගුණය හේතුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නාච්චාදූව, නුවරවැව, කලාවැව, රාජාංගණය, අංගමුව සහ මහකනදරාව යන වැව් වල හදිසි වාන් දොරටු මේ වන විට විවෘත කර ඇති බව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් ප්‍රකාශ කරයි.
නාච්චාදූව වැවේ හදිසි වාන් දොරටු 06 ක් , නුවරවැවේ හදිසි වාන් දොරටු 04 ක්, මහකනදරාවැවේ සහ කලාවැවේ හදිසි වාන් දොරටු 02 බැගින් ඊයේ (06) විවෘත කර ඇත.
යාන්ඔයේ ජල මට්ටම ද ඉහළ යාම හේතුවෙන් අවට ජනතාවට ඒ පිළිබදව විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි.