ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන ඇමරිකාව අවධානයෙන්…

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන ඇමරිකාව අවධානයෙන්…

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට උද්ගතව ඇති තත්ත්වය අධ්‍යනය කරමින් සිටින බව ඇමෙරිකාව පවසයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පාර්ශ්වයක්ම ව්‍යවස්ථාව අනුව කටයුතු කරනු ඇති බවත් ජිනීවා සම්මුතිය ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයක සදහන් කර ඇත.