රුපියලේ අගය වාර්තාගත ලෙස අදත් පහළ බසී…

රුපියලේ අගය වාර්තාගත ලෙස අදත් පහළ බසී…

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව අද (23) දිනයේත් ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය 174.12 ක් ලෙසින් වාර්තාගත ලෙස අවපාතයට ලක්ව තිබුණි.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව පසුගිය සැප්තැම්බර් 21 දා රුපියලේ 170 සීමාව පසුකරනු ලැබීය.