ශ්‍රීලනිපයෙන් නව ආසන සංවිධායකවරු දෙදෙනෙක්..

ශ්‍රීලනිපයෙන් නව ආසන සංවිධායකවරු දෙදෙනෙක්..

කුරූණැගල දිස්ත්‍රික්කයේ කටුගම්පළ හා ගල්ගමුව ආසන සඳහා නව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවනේ දෙදෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් පත්වීම් ලබා තිබේ.
කටුගම්පළ ආසනයේ නව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරයා ලෙස ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී සම්පත් වීරවර්ධන මහතාද ,ගල්ගමුව ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරයා ලෙස ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ආර්.ඩී ගුණරත්න මහතාද මෙසේ පත් කරනු ලැබ සිටිති.