වැලිපැන්න පිවිසුම දක්වා මතුගම – අලුත්ගම මාර්ගයේ ඉදිකිරිම් 80% කින් අවසන්..

වැලිපැන්න පිවිසුම දක්වා මතුගම – අලුත්ගම මාර්ගයේ ඉදිකිරිම් 80% කින් අවසන්..

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුමට පැමිණෙන වාහනවල තදබදය අවම කිරීම හා පහසුවෙන් ළගාවීම සඳහා ,සංවර්ධනය කෙරෙන මතුගම අලුත්ගම මාර්ගයේ මතුගම සිට වැලිපැන්න පිවිසුම දක්වා කොටසෙහි ඉදිකිරීම් 80%ක් අවසන් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.
මෙම ව්‍යාපෘතියට වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 2,000ක් ක් වන බවත් එම මාර්ග කොටසේ දුර කිලෝමීටර 09ක් වෙයි .එය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කෙරෙයි.
CATEGORIES