කොළඹ 05, 06 , 07 ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 17 ක ජල කප්පාදුවක්..

කොළඹ 05, 06 , 07 ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 17 ක ජල කප්පාදුවක්..

හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අද (19) මධ්‍යහන 12 සිට කොළඹ 05, 06 , 07 සහ කෝට්ටේ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයට ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ කිහිපයක් පිළිබඳව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමීන් පවසයි.
එ අනුව අද (19) මධ්‍යහන 12 සිට පැය 17 ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.