විසුරුවනු ලැබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට එජාපය ජනපති සමග සාකච්ඡා..

විසුරුවනු ලැබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට එජාපය ජනපති සමග සාකච්ඡා..

ඊයේ (17) රාත්‍රී සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලංකා බැංකුව , මහජන බැංකුව සහ ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් සාකච්ඡා සිදුකිරීම ආරම්භ කර ඇත.
ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යටතේත් , ආයෝජන මණ්ඩලය අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම යටතේත් පවතියි.
ඒ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයින් කිහිපදෙනෙකු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණි අතර, මේ වනවිට අදාළ සාකච්ඡාව ආරම්භ කර තිබෙනවා.