නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට සුළං බාධකයක්…

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට සුළං බාධකයක්…

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරය හේතුවෙන් අවට ජනතාවට ඇති වන පීඩනය අවම කිරීමට එහි සුළං බාධකයක් ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
මේ සදහා රුපියල් මිලියන 600 ක මුදලක් රජය විසින් වෙන් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ගෙනැවිත් තැම්පත් කරන ගල් අඟුරු කුඩු සහ දහනය කිරීමෙන් පසුව ඉවත දමන ගල් අඟුරු අළු මුහුදු සුළඟ සමග මුසුවී අවට ගම්මාන කරා ගසා ගෙන යයි.
වාරකන් සමයේදී මුහුදු සුළං දැඩිව ගොඩබිමට හමා ඒම නිසා මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය දැඩිව බලපා ඇත.
බලාගාරය ආසන්නයේ පදිංචිකරුවන් පසුගිය කාලය පුරා දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වූ අතර ඇතැම් නිවාසවල ගල් අඟුරු කුඩු තැම්පත් වීම නිසා කුඩා දරුවන් රෝගී වී ඇති බවද වාර්තා වෙයි.
නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරය තුළ ගල් අඟුරු ටොන් මිලියන 1.2 ක් අක්කර 48 ක භූමියක් තුළ මේ වන විට ගබඩා කර ඇත.