විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි..

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි..

විශ්‍රාමික හමුදා සෙබළුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ, ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.
මේ හේතුවෙන් එ ආශ්‍රීත මාර්ගයන් හි දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිව පවතින බැවින්, විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්නැයි පොලීසිය රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.