කොළඹ අඩු පීඩන ජල සැපයුම පැය 04 කින් යථා තත්ත්වයට…

කොළඹ අඩු පීඩන ජල සැපයුම පැය 04 කින් යථා තත්ත්වයට…

අද (09) අලුයම සිට අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අඩු පීඩනයකින් සිදු කෙරෙන කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුම අද පස්වරු 7.00 ට පමණ යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.