මෙම වසරේදි ඩොලරයට සාපෙක්ෂව රුපියල සීයයට 10.2 කින් අවප්‍රමාණ වෙයි..

මෙම වසරේදි ඩොලරයට සාපෙක්ෂව රුපියල සීයයට 10.2 කින් අවප්‍රමාණ වෙයි..

2018 වසරේ ඔක්තෝබර් 08 වැනි දින දක්වා මාස 10 පමණ වු කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල, ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සීයයට 10.2 කින් අවප්‍රමාණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව   පෙන්වා දෙයි.
තවද අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල, ඉන්දියානු රුපියල හැර අනෙකුත් ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපේක්ෂව අවප්‍රමාණය වි තිබේ.
ජාත්‍යන්තර වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලරයෙහි ශක්තිමත් වීම, එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලෙහි අවප්‍රමාණය වීම කෙරෙහි වැඩිවශයෙන් බලපෑ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.