2019 වසර සඳහා වූ අයවැය සඳහා යෝජනා කැඳවයි..

2019 වසර සඳහා වූ අයවැය සඳහා යෝජනා කැඳවයි..

2019 වසර සඳහා වූ අයවැය යෝජනාවලිය නොවැම්බර් මස 05 වැනිදා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
එය වඩා ජනතාවාදී අයවැයක් බවට පත් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජනතා අදහස් ලබා ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඊට ,වෘත්තිකයන්ට, විද්වතුන්ට, නිෂ්පාදන, සේවා හා කෘෂිකාර්මික අංශයේ නියැලි පුද්ගලයන්ට සහ මහජනතාවට මේ සඳහා තව දුරටත් යෝජනා සහ අදහස් ලබා දිය හැකි බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.
මෙම යෝජනා පහත සඳහන් ලිපිනයට හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින හෝ එදිනට පෙර යොමු කළ යුතුය.
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
මහ ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ – 01
විද්‍යුත් තැපෑල – prasangika.hg@tipd.treasury.gov.lk